:: EVIDENCIA OBYVATEĽOV

Hlásenie trvalého pobytu občana

Hlásenie trvalého pobytu a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
Občan je povinný predložiť:

  • platný občiansky preukaz (v prípade jeho straty alebo odcudzenia je povinný predložiť potvrdenie o občianskom preukaze vydané Okresným riaditeľstvom Policajného zboru) - § 3 ods. 8 písm. a) zákona.
  • ak ide o hlásenie trvalého pobytu dieťaťa do 15 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa - §3 ods. 8 písm. a) zákona.
  • platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR nie staršie ako tri mesiace (ak sa jedná o hlásenie trvalého pobytu občana, ktorý sa prihlasuje z iného štátu) - § 3 ods. 8 písm. b) zákona.
  • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve (napr. budovy, jej časti, domu alebo bytu) (v každom prípade musí ísť o budovu alebo časť budovy, ktorá je určená na bývanie) nie starší ako tri mesiace - § 3 ods. 8 písm. c) zákona.
  • súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov s osvedčeným podpisom v prípade hlásenia trvalého pobytu do budovy, ktorej nie je vlastníkom) (vlastník alebo vlastníci môžu súhlas k prihláseniu trvalého pobytu podpísať občanovi aj pred pracovníkom ohlasovne) - § 3 ods. 8 písm. d) zákona.
  • súhlas sa nevyžaduje v prípade ak ide o prihlásenie jedného zo spoluvlastníkov alebo ak sa prihlasuje manžel alebo nezaopatrené dieťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu - § 3 ods. 8 písm. c) ods. 4 zákona.
  • vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt , odhlasovací lístok z trvalého pobytu - § 4 ods. 6 písm. a) zákona.

Vybavuje:
Obecný úrad Zliechov
tel.: 042 / 444 20 84
mobil: 0907710163
e-mail: obeczliechov@zliechov.sk