:: ZÁKON O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

Postup obce pri vybavovaní žiadostí

Postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní podľa zákona o prístupe k informáciám:
Žiadosť o poskytnutie informácií možno podať ústne, písomne, telefonicky, elektronickou poštou a faxom.

Žiadosť o poskytnutie informácií musí obsahovať:
  • adresu prijímateľa žiadosti (Obec Zliechov)
  • adresu žiadateľa informácie
  • informácie, ktoré žiadateľ požaduje sprístupniť
  • akým spôsobom navrhuje informáciu sprístupniť

Žiadosť, ktorá nemá predpísané náležitosti a v termíne do 10 dní ju žiadateľ podľa poučenia nedoplní, obec odloží. Žiadosť musí byť vybavená do 10 dní od doručenia na obecný úrad.
Zo závažných dôvodov (§ 17 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.) môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o 10 dní. Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne, v oznámení sa uvedú dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrad vo výške nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi poštou.

Vybavuje:
Obecný úrad Zliechov
tel.: 042 / 444 20 84
mobil: 0907710163
e-mail: obeczliechov@zliechov.sk