:: EVIDENCIA OBYVATEĽOV

Potvrdenie o trvalom pobyte

Pre potreby občana ohlasovňa vystavuje potvrdenie o trvalom pobyte občanovi. K jeho vystaveniu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz a uhradiť správny poplatok 3 eurá podľa položky 8 prílohy k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Potvrdenie o trvalom pobyte k vydaniu prvého občianskeho preukazu občanovi, ktorý dovŕšil 15 rokov ohlasovňa vydá po predložení rodného listu. Toto potvrdenie je oslobodené od správneho poplatku.
Od poplatkov sú oslobodení právnické a fyzické osoby uvedené v § 4 uvedeného zákona.

Vybavuje:
Obecný úrad Zliechov
tel.: 042 / 444 20 84
mobil: 0907710163
e-mail: obeczliechov@zliechov.sk