:: EVIDENCIA OBYVATEĽOV

Zrušenie trvalého pobytu občanovi

Ohlasovňa zruší záznam o trvalom pobyte ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho (§7 ods.1 písm. b) zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov SR).

Vlastník alebo spoluvlastníci môžu podať ohlasovni návrh na zrušenie trvalého pobytu občanom, ktorí sú prihlásení v jeho nehnuteľnosti. Návrh na zrušenie trvalého pobytu nie je možné podať voči manželovi (manželke) a nezaopatrenému dieťaťu. - § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov SR . V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť, predkladá občiansky preukaz a list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace.

Nájomca môže podať návrh na zrušenie trvalého pobytu občanovi v prípade súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva prihlásenému občanovi - § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov SR. V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť, predkladá občiansky preukaz a súdne rozhodnutie.

Vybavuje:
Obecný úrad Zliechov
tel.: 042 / 444 20 84
mobil: 0907710163
e-mail: obeczliechov@zliechov.sk